Havene forsures raskere enn vi har sett på 300 millioner år.

0
641
UN Photo Martine Perret

UN Photo Martine Perret
18. NOVEMBER, 2013 – Verdenshavene absorberer mer og mer karbondioksid (CO2), noe som fører til en forsuringsprosess, den raskeste vi har sett de siste 300 millioner år. Dette kommer frem i en ny rapport for beslutningstakere som ble lansert i dag under FNs klimaforhandlinger i Warszawa.

Havet forsyner hvert andre pust vi tar med oksygen, og absorberer minst 33 % av CO2 utslipp fra mennesker.
Rapporten er et sammendrag om tilstanden til vitenskapen, spesielt vedrørende forsuring av hav. Forskere fra hele verden er involvert i undersøkelsene, og oppfordret medlemslandene som møttes i Warszawa til å arbeide med å begrense den globale temperaturendring til mindre enn to grader celsius innen slutten av århundret.

Forsuringen av hav begrenser ikke bare deres kapasitet til å absorbere CO2, men kan også påvirke matsikkerhet. I løpet av få tiår kan store deler av havene i polområdene bli korrosive, noe som spesielt vil påvirke marine organismer som ikke beskyttes av skjell, et eksempel er blekkspruten, et bløtdyr.

Fiskerier er en stor del av livsgrunnlaget til 540 millioner personer, eller 8% av verdens befolkning. Vi vet likevel veldig lite om de direkte effektene havforsuring kan ha på fisk, dette gjør det vanskelig å forutsi fremtidige endringer relatert til fiskerier.

Forskerne vet derimot mer om hvordan disse endringene påvirker bløtdyr som blekksprut, østers og akkar. Forskere estimerer at nedgangen i bløtdyr kan gi globale tap på over 1000 milliarder NOK (hvis man tar følge av prisnivå fra 2010), innen 2100 hvis menneskeskapt forurensing fortsetter på det nivået den er i dag.

En av de største bekymringene er at hav har nådd en grense, hvor de ikke lenger kan absorbere mer varme. Ifølge Richard Feely, seniorforsker ved Den amerikanske regjeringens nasjonale oseaniske og atmosfæriske administrasjon (NOAA), viser datagenererte klimatiske modeller resultater som: «foreslår en nedgående trend i fraksjonen av menneskeskapte CO2 utslipp som har blitt absorbert i havene i løpet av det siste århundret, men det har ikke vært mulig å bekrefte denne teorien enda grunnet usikkerheter tilknyttet målinger og vanskeligheten med å ta målinger av alle verdens hav. Dette er et tema hvor det kreves mer forskning.»
Det er likevel håp hvis land målrettet senker sine utslipp av klimagasser, da kan den globale økningen ved slutten av århundret være mindre enn to grader celsius.