Matkrise og økonomisk nedgang truer FNs tusenårsmål

0
649

 Pressemelding fra UNDPs nordiske kontor 11. september 2008:

Matkrise og økonomisk nedgang truer FNs tusenårsmål

Verden har gjort store framskritt på veien for å minske fattigdommen i verden. Nå undergraver stigende priser på mat og olje, dårligere økonomiske tider og mindre bistand denne framgangen. Det blir vanskeligere enn vi trodde å nå FNs tusenårsmål.

I rapporten The Millennium Development Goals Report 2008, som lanseres over hele verden i dag 11. september peker FNs generalsekretær Ban Ki-moon på gapet mellom løfter og handling og etterlyser mer handling fra verdenssamfunnet.

 

* Den globale økonomiske nedgangen gjør at fattige tjener mindre, matvarekrisen gjør at flere er sultne og klimaendringene rammer de fattigste hardest. Vi må ta tak i disse problemene, og ikke glemme at det langsiktige målet vårt er å nå Tusenårsmålene, sier Ban Ki-moon i rapporten.

 

Antallet som lever i ekstrem fattigdom, på mindre enn åtte kroner om dagen, har gått ned fra 1,8 milliarder i 1990 til 1,4 milliarder i 2005. Tallene, som bygger på Verdensbankens oppjustering av antallet fattige mennesker i utviklingsland, viser at om utviklingen fortsetter som i dag, kommer vi til å nå tusenårsmålet om å halvere fattigdommen innen 2015*. Noen regioner, som for eksempel Afrika sør for Sahara, er likevel ikke i nærheten av så omfattende reduksjon av fattigdom.

Selv om det går framover, trues framskrittene av nedgangen i den globale økonomien. Stigende priser på mat og olje kombinert med fallende priser på en del råvarer, som er viktige for utviklingslandenes økonomi, risikerer å sende 100 millioner mennesker tilbake blant dem som lever under den globale fattigdomsgrensen. Afrika sør for Sahara og Sør-Asia, hvor de fleste av verdens fattige lever, er særlig sårbare for global økonomisk nedgang.

Situasjonen blir ytterligere forverret ved at de rike landenes løfter om en kraftig økning i bistanden, blant annet på Gleneagles-møtet i 2005, ikke ser ut til å innfris. Den globale bistanden synker nå for andre år på rad, blant annet på grunn av mindre gjeldslette. Bistanden fra OECD-landene falt med 8,4 prosent mellom 2006 og 2007. Samtidig er det i tillegg til bistand like viktig at utviklingslandene fortsetter å bekjempe korrupsjon, styrker demokratisk styresett og satser på sosial utvikling.

FNs generalsekretær har invitert stats- og regjeringssjefer til et toppmøte i New York 25. september for å diskutere hva som nå kreves av både økonomiske og politiske tiltak for å nå Tusenårsmålene. I tillegg til det overordnede målet om å halvere fattigdom og sult innen 2015, rommer Tusenårsmålene løfter om økt skolegang og likestilling, samt økt samarbeid mellom rike og fattige land når det kommer til handel, bistand og gjeld.

* Vi har mistet tid. Vi har mistet muligheter samtidig som nye utfordringer gjør arbeidet vårt enda vanskeligere. Det er nå vårt ansvar å ta igjen tapt tid og sørge for at alle land får leve i en mer framgangsrik, bærekraftig og rettferdig verden, sier Ban Ki-moon.

 

Rapporten gir eksempler på både framskritt og tilbakeslag i arbeidet for å nå Tusenårsmålene.

Framskritt:

* 90 prosent av alle barn i utviklingsland begynner på skolen, og målet om universell grunnskole er innen rekkevidde i alle land bortsett fra i Afrika sør for Sahara og Vest-Asia. Jenter står for den største økningen.

* Antallet dødsfall på grunn av meslinger har minsket fra to tredeler siden 2000 – fra 757 000 til 242 000 tilfeller – og med over 90 prosent i Afrika siden 1990, takket være effektive vaksinasjonsprogrammer.

* Gjeldslette fra rike land og andre internasjonale lånegivere har ført til at utviklingsland har kunnet investere mer i sosial utvikling. I år 2000 gikk 12,5 prosent av eksportinntektene til å betjene lån og renter, i 2006 hadde andelen sunket til 6,6 prosent.

 

Tilbakeslag:

* Mer enn en halv million mødre i utviklingsland dør i forbindelse med graviditet eller fødsel hvert år.

* En fjerdedel av alle barn i utviklingsland lider av underernæring.

* Halvparten av alle mennesker som lever i utviklingsland, 2,5 milliarder mennesker, mangler fortsatt tilgang til grunnleggende sanitære forhold som for eksempler doer.

* Over en tredjedel av den voksende befolkningen i fattige land, lever i slumområder.

 

* For mer informasjon om Verdensbankens oppjusterte tall som innebærer at den globale fattigdomsgrensen settes til 1,25 dollar om dagen sett i forhold til prisnivået i 2005, se www.worldbank.org <http://www.worldbank.org>

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt:

Line Hegna, kommunikasjonsmedarbeider ved UNDPs nordiske kontor i Oslo på telefon 23 06 08 29 eller e-post: [email protected] <mailto:[email protected]>

The Millennium Development Goals Report er en årlig rapport om status for FNs tusenårsmål. Rapporten bygger på informasjon fra mer enn 20 organisasjoner i og utenfor FN-systemet, deriblant Verdensbanken og OECD.