Norge mottar ros i den 10. periodiske rapporten

Komiteen for avskaffelse av diskriminering av kvinner avsluttet i dag sin behandling av den 10. periodiske rapporten av Norge. Eksperter fra komiteen roste Norges innsats for å sikre likestilling mellom kjønnene i arbeid og utdanning. Videre reiste komiteen spørsmål om endringer i lovgivningen om voldtekt, og tiltak for å forebygge menneskehandel av kvinner og jenter.

Kjønnsforskjeller i akademia og arbeidslivet

Komitéeksperter, inkludert Corinne Dettmeijer-Vermeulen, som også er rapportør for Norge, gratulerte Norge med arbeidet mot å redusere kjønnsgapet mellom menn og kvinner særlig innen arbeid og utdanning. Norske myndigheter har blant annet iverksatt tiltak for å oppmuntre jenter til å studere naturfag, matematikk og teknologi. Tiltakene oppmuntrer også menn til å studere helsefag og arbeide innen helsesektoren. Videre ble Norge hyllet for sitt arbeid med å øke kvinners representasjon i private selskaper og sitt internasjonale omdømme når det gjelder kvinners rettigheter. Likevel ble det bemerket at antallet kvinner i styrene i private selskaper i Norge fortsatt var lavt, og det ble reist spørsmål rundt hvilke tiltak som ble iverksatt for å oppmuntre til representasjon av kvinner i private selskaper.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, som også er delegasjonsleder, forklarte at Norge kom på tredjeplass på Global Gender Gap Index. Under 16 prosent av styremedlemmene og bare 13 prosent av styrelederne i de 200 største norske selskapene var kvinner. For å øke kvinnerepresentasjonen i styret og ledelsen i aksjeselskaper hadde regjeringen sendt et forslag om at kjønnskvoteringsregler skulle gjelde for store private selskaper.

CEDAW-UN
Komiteen for avskaffelse av diskriminering av kvinner (CEDAW). Foto: FN

 

 

Endring av voldtektslovgivningen

Tidslinjen for den planlagte endringen av voldtektslovgivningen ble tatt opp. En stor andel av anmeldelsene av voldtekt i Norge ble avsluttet, og antatte gjerningsmenn frikjent. Det ble reist spørsmål om hvorfor det var slik, og om definisjonen av voldtekt i lovgivningen kunne bidra til den lave påtaleprosenten.

Delegasjonen forklarte at det i voldtektssaker ofte var mangel på vitner og klare bevis. Straffedomstolenes beviskrav var strenge, noe som gjorde det vanskelig å straffeforfølge voldtektssaker. Anette Trettebergstuen uttalte at myndighetene hadde utviklet en handlingsplan mot voldtekt, og erkjent behovet for en samlet gjennomgang av voldtektslovgiviningen og utviklingen av en lov om seksuell samtykke. Jan Austad, fagdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet, sa at Straffelovkommisjonen har foreslått at dagens bestemmelse om voldtekt erstattes av en ny samtykkebasert voldtektsbestemmelse. En offentlig høring om forslaget har frist i midten av april 2023.

Norway-law
Store internasjonale rettighetsorganisasjoner mener Norge må endre voldtektslovgivningen sin. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix

Menneskehandel

Dettmeijer-Vermeulen uttrykte bekymring for mangelen på data om menneskehandel i Norge, og det ble reist spørsmål om det var etablert et system for registrering av tilfeller av menneskehandel og en nasjonal henvisningsmekanisme. Videre ble det spurt om hvilke tiltak som var tilstede for å forebygge menneskehandel av kvinner og jenter gjennom elektroniske kanaler, og for å sikre retten til helse for kvinner som jobbet i prostitusjon.

Delegasjonen viste til at det var laget en rapport som analyserte antall ofre, og at metoder for å estimere det totale antallet ofre ble utviklet. De fleste menneskehandlere brukte online eskortetjenester, som politiet kartla og brukte til å identifisere ofre for menneskehandel. Arbeidet med å etablere en nasjonal henvisningsmekanisme pågikk. Et nasjonalt system for å hjelpe innvandrere som var ofre for menneskehandel fantes ikke, men spesialiserte tjenester hadde blitt utviklet for å støtte bestemte grupper målrettet av menneskehandlere. Helsedepartementet vurderte om de skulle utvide rettighetene til utlendinger når det gjelder helse.

Seksuell trakassering

Langt flere kvinner enn menn blir utsatt for seksuell trakassering, spesielt unge kvinner. Regjeringen arbeidet med en stortingsmelding om seksuell trakassering, som skulle legges fram for Stortinget i 2024. Et forslag om å ratifisere den internasjonale arbeidsorganisasjonens konvensjon nr. 190 om vold og trakassering på jobben hadde vært på offentlig høring. Arbeids- og inkluderingsdepartementet hadde fremmet forslag for å styrke arbeidet mot trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen. Den norske regjeringen har som mål å skape et samfunn fritt fra seksuell vold og trakassering, og erkjente at mer måtte gjøres for å støtte kvinners helse. Kvinners rettigheter var et sentralt anliggende i utviklings- og bistandspolitikken.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19