FN vil stoppe systematisk utvelgelse av gutter

0
705
alt

altFem FN-organisasjoner har samlet seg for å ta opp problemet med favorisering og utvelgelse av gutter, en vanlig praksis i mange deler av Sør-, Øst-, og Sentral-Asia, som skaper en kultur med diskriminering og vold.

”Utvelgelse av gutter er et symptom på opprettholdelse av sosiale, kulturelle, politiske og økonomiske urettferdigheter overfor kvinner, og et åpenbart brudd på kvinners menneskerettigheter”, står det i en uttalelse fra FN-organisasjonene som har vurdert dokumentasjon om årsaker, og konsekvenser av denne praksisen.

Ofte under intenst press om å føde en sønn, prøver kvinner å finne ut av fosterets kjønn ved hjelp av ultralyd. Finner man ut at fosteret er kvinnelig, kan dette føre til abort.

Utvelgelse av kjønn kan også finne sted før graviditet eller etter en jentefødsel, gjennom vanskjøtsel og ignorering av jentebarn eller barnedrap. Over flere tiår har praksisen forårsaket en ubalanse i kjønnsfordelingen i mange land, spesielt i Sør-Asia, Øst-Asia og Sentral-Asia – med ulikheter opp til 130 gutter for 100 jenter.

”Det er et enormt press på kvinner for å produsere sønner, hvilket ikke bare direkte påvirker kvinners valg, med implikasjoner for deres helse og overlevelse, men som også setter kvinner i en posisjon der de må opprettholde jenters lave status gjennom sine preferansevalg”, sier utvalget bak rapporten.

”Det er også kvinner som må bære konsekvensene av å føde et uønsket jentebarn. Disse konsekvensene kan innebære vold, å bli forlatt, skilsmisse eller til og med død,” i følge FNs Høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) FNs befolkningsfond (UNFPA), FNs Barnefond (UNICEF), FNs enhet for likestilling og bemektigelse av kvinner (UN Women) og Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Ubalansen mellom antallet menn og kvinner som følger av kjønnsutvelgelse kan i noen områder føre til menneskehandel av kvinner, tvangsekteskap med menn fra andre regioner eller deling av bruder mellom brødre, sier FN-organisasjonene.

”Fornyet og felles innsats trengs fra regjeringer og sivilsamfunnet for å adressere denne kjønnsdiskrimineringen viss røtter ligger dypt, og som forårsaker utvelgelse av gutter”, uttalte ekspertene.

Organisasjonene foreslår konkrete tiltak for å takle problemet, inkludert innsamling av mer pålitelige data angående utbredelsen av problemet og faktorene som fører til opprettholdelse og videreføring av praksisen, retningslinjer for helsepersonale for bruk av teknologi, støttende midler for jenter og kvinner, som å gi insentiver til familier der det kun er døtre, og andre lovlige tiltak som vekker bevissthet.