Folkerett

0
888
International Law banner

International Law banner

FN har bidratt betydelig til utvidelsen av de lovgivningsmessige rammene for staters forhold til hverandre gjennom utvikling av folkeretten. Den internasjonale domstolen hjelper statene med å løse rettstvister, og gir verdifulle råd om de juridiske aspektene ved FNs handlinger. Bildet nederst er av Den internasjonale domstolen i Haag.

FN har tatt initiativ til hundrevis av internasjonale konvensjoner og traktater, avtaler om diplomatiske forbindelser og internasjonal handel, avtaler som beskytter miljøet og ikke minst avtaler om menneskerettigheter.

Peace Palace in the HagueKonvensjonen om avskaffelse av alle former for diskriminering mot kvinner er det overordnede rettslige instrumentet for likestilling mellom kvinner og menn. Konvensjonen om bekjempelse av ulovlig handel med narkotiske stoffer er den viktigste internasjonale avtale mot smugling av narkotika. FNs havrettskonvensjon fastsetter regler for at land skal ha lik adgangsrett til naturressursene i havene. Den inneholder også bestemmelser om beskyttelse av havmiljøet og retten til å seile fritt til sjøs.

Besøk FNs offisielle side om folkerett her.