Generalsekretærens budskap på Den internasjonale dagen for biologisk mangfold

0
651

22. mai 2009

Den globale nedgangen i biologisk mangfold er alarmerende, til tross for enigheten etter Verdenskonferansen om bærekraftig utvikling i Johannesburg i 2002, om en betydelig redusering av tapsrater innen 2010. Hovedsakene inkluderer avskoging, forandringer i det naturlige miljøet og jorddegradasjon, som ofte kan knyttes til en økende påvirkning fra klimaforandringer. En annen trussel – og fokuset i årets markering av den Internasjonale dagen for biologisk mangfold – er spredningen av invaderende fremmede arter.

Et uønsket biprodukt av globaliseringen er arter som ikke naturlig hører hjemme i naturen og som ødelegger økosystemtjenester, levebrød og økonomier verden over. Regjeringen i Sør-Afrika bruker alene 60 millioner dollar i året i et forsøk på å utrydde planter, som akasie, som invaderer verdifull jordbruksland, elvesystemer og økonomisk viktige turiststeder som Cape floraregionen.

I Great Lakes i Nord-Amerika påvirker sebra-muslingen skipsfart, fiske og produksjon av elektrisk kraft. På Stillehavsøyene blir innfødte fuglearter utryddet av rotter som kommer med utenlandske skip. I mange land i Afrika tetter vannhyasinter igjen innsjøer og elver, til skade for dyre- og planteliv i vannet, og samfunn og næringsliv som livnærer seg av det.

Det er mange andre eksempler på hvordan invaderende fremmede arter påvirker det naturlige biologiske mangfoldet, jordbruk, skogbruk, fiskeri og til og med menneskers helse. Disse truslene blir forverret av andre årsaker til tap av biologisk mangfold, og da spesielt klimaforandringer. Konsekvensene for reduksjon av fattigdom, bærekraftig utvikling og Tusenårsmålene er dyptgående.

Konvensjonen om biologisk mangfold retter seg mot trusselen fra invaderende fremmede arter ved å sette globale prioriteringer og retningslinjer, fokus på deling av informasjon og ekspertise, og hjelp til å koordinere internasjonal handling. Den mest kostnadseffektive og gjennomførbare metoden for å få kontroll er forebygging. For at denne strategien skal lykkes kreves det samarbeid mellom regjeringer, økonomiske sektorer og ikke-statlige og internasjonale organisasjoner. Et land kan bare forhindre invadering hvis det vet hvilke arter som truer, hvor de kommer fra og de beste løsningene for å hanskes med dem.  

Enkeltpersoner har også et ansvar. Å overholde lokale og internasjonale karantene- og tollregler vil forhindre spredning av skadeinsekter, ugress og sykdommer. En enkel regel gjelder: la levende organismer være i sitt naturlige miljø og ta med deg minnene hjem.

Neste år er Det internasjonale året for biologisk mangfold. Blant høydepunktene er toppmøte i FNs generalforsamling og det 10. partsmøtet for konvensjonen om biologisk mangfold i Nagoya, Japan. Disse begivenhetene vil hjelpe til med å forme framtidige strategier for å bevare økosystemet på jorda. Å få kontroll over invaderende fremmede arter og å ta for oss andre årsaker til tap av biologisk mangfold er en presserende oppgave. Jeg oppfordrer alle regjeringer, organisasjoner og enkeltpersoner til å fornye sin innsats for å beskytte livet på jorda.