Generalsekretærens budskap på internasjonal toleransedag

0
830
alt

 DE FORENTE NASJONER

alt

16. november 2010 

Toleranse legger grunnlaget for gjensidig respekt mellom mennesker og samfunn og er en forutsetning for et globalt samfunn knyttet sammen basert på felles verdier. Det er både en dyd og en kvalitet, men fremfor alt er det en handling – en handling som innebærer å rekke en arm ut til medmennesker og anse forskjeller mellom mennesker som en mulighet til dialog og forståelse heller enn en barriere.

Toleranse er spesielt viktig for å forhindre polariserte samfunn, stereotypier, uvitenhet og hat, faktorer som er tilstedet i samfunn med økende grad av forskjeller innad. Handel og informasjonsteknologi binder land tettere sammen enn noen gang tidligere, men splittelser innad og mellom ulike samfunn er dypere og bredere som et resultat av fattigdom, kunnskapsløshet og konflikt. Hurtig informasjonsutveksling visker bort skille mellom det globale og det lokale og spenninger i en del av verden sprer seg raskt.   

I denne sammenhengen er toleranse viktig. Toleranse bygger broer mellom mennesker og legger grunnlaget for bedre informasjonsutveksling. Toleranse innebærer ikke å akseptere alle tradisjoner og meninger, men det innebærer universell aksept for menneskerettigheter og de grunnleggende menneskelige friheter. 

Toleranse er en av FNs kjerneverdier. FNs allianse for sivilisasjoner fortsetter sitt arbeid for å bekjempe ekstremisme og fremme forståelse mellom kulturer. Det gjør de gjennom partnerskap med media og utvekslingsprogrammer for ungdom. I august lanserte FN det internasjonale ungdomsåret hvor temaet var dialog og gjensidig forståelse. I 2010 lanserer FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO) en kampanje der toleranse er hovedtemaet. Toleranse må ikke tas for gitt. Toleranse må læres, pleies og kommuniseres. Læring, både innenfor og utenfor klasserommene, er essensielt for å styrke toleranse og bekjempe hat og diskriminering. På internasjonal toleransedag oppfordrer jeg alle til å vise sitt engasjement og tro på dialog og forståelse, og sette fokus på de som opplever diskriminering og marginalisering. Å være del av menneskeheten innebærer et liv basert på gjensidig respekt for det menneskelige mangfold.