Generalsekretærens budskap på verdens statistikk dag 20. oktober 2010

0
650
alt

FORENTE NASJONER

alt

20.oktober 2010

Statistikk spiller en viktig rolle i dagens samfunn, og FNs generalforsamling besluttet at 20. oktober skal markere internasjonal dag for statistikk. I år er første gangen vi markerer denne dagen.

Statistikk er en del av det moderne liv. Det danner grunnlaget for beslutninger både på regjeringsplan, i finanssektoren og i lokalsamfunn. Statistikk fremskaffer informasjon om utviklingstrender og faktorer som påvirker våres liv. I år kommer 3 milliarder mennesker til å delta i undersøkelser og folkeavstemninger verden over. Resultatene av disse undersøkelsene legger grunnlaget for blant annet bygging av skoler, sykehus, og veier.

Statistikk er nødvendig for økonomisk og sosial utvikling, og oppnåelsen av FNs tusenårsmål. Data og statistiske analyser av fattigdomsnivå, tilgang på utdanning og sykdomsforekomst legger grunnlaget for utvikling. Statistikk spiller en sentral rolle i budsjettarbeid og iverksettelsen av programmer som fremskaffer fattige barn mat og som gir ofre for naturkatastrofer nødhjelp og husly.

FNs kommisjon for statistisk analyse, opprettet i 1947, har utarbeidet internasjonale metodiske standarder og retningslinjer i arbeidet med statistikk. Kommisjonen har bidratt til styrking av lands statistiske arbeid, og har gjort datamateriale mer tilgjengelig og sammenliknbare på tvers av landegrenser og regioner enn noen gang tidligere.

Jeg setter stor pris på engasjementet eksperter på statistisk analyse bringer videre i deres rapporter og publikasjoner. Deres arbeid er essensielt og fremmer fred og demokrati ved å fremskaffe samfunn troverdig og nøytral samfunnsinformasjon. Deres kjerneverdier – god service, integritet og profesjonalitet fortjener støtte fra alle nasjoner.

Til tross for dette, er det mange utviklingsland som mangler de nødvendige ressursene for datainnsamling, opplæring og lønnsutbetaling. På den første markeringen av internasjonal dag for statistikk oppfordrer jeg det internasjonale samfunnet til å samarbeide med FN i arbeidet om sikre alle land tilgang på statistisk datamateriale. La oss sammen anerkjenne den sentrale rollen statistikk spiller i oppnåelsen av global utvikling og fred.