Redusere sosial isolasjon og ensomhet blant eldre

Ettervirkningene av covid-19-pandemien har kastet lys over hvordan sosial isolasjon og ensomhet blant eldre påvirker både den psykiske og fysiske helsen og det kan sammenlignes med veletablerte risikofaktorer som røyking, overvekt og fysisk inaktivitet.

0
67
menneske går i isolasjon
Bilde: Ihor Malytskyi/ Unsplash

I løpet av det siste året har erkjennelsen av hvor viktig det er å adressere sosial isolasjon og ensomhet blant eldre økt betydelig. Disse problemene har tradisjonelt blitt undervurdert. Ettervirkningene av covid-19-pandemien har kastet lys over hvordan dette påvirker både den psykiske og fysiske helsen til den eldre befolkningen. Dette kan sammenlignes med veletablerte risikofaktorer som røyking, overvekt og fysisk inaktivitet.

Forekomsten av ensomhet blant eldre varierer betydelig fra region til region og påvirker mellom 20-34% av den globale eldrebefolkningen. For å takle disse utfordringene har det blitt implementert både digitale og personlige tiltak. Likevel er det fortsatt et presserende behov for å gjøre lokalsamfunnene mer aldersvennlige. Forbedret tilgang til transport og informasjonsteknologi, samt tiltak mot diskriminering, er avgjørende for å bekjempe sosial isolasjon og ensomhet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) spiller en sentral rolle i dette arbeidet, spesielt med tanke på FNs tiår for sunn aldring (2021-2030). WHOs strategi inkluderer retningslinjer for effektive tiltak, styrking av forskningsinnsatsen og fremme av en global allianse for å øke den politiske betydningen av disse spørsmålene.

FNs bærekraftsmål

I takt med at verdens befolkning blir eldre, blir behovet for omfattende strategier for å fremme sunn aldring stadig viktigere. FNs bærekraftsmål gir et rammeverk som tar for seg ulike aspekter ved samfunnets velferd, inkludert de spesifikke utfordringene eldre mennesker står overfor.

Mål 1: Ingen fattigdom

For å sikre sunn aldring er det avgjørende å forhindre at eldre mennesker havner i fattigdom. Fleksible pensjonsordninger, skattefinansierte minstepensjoner, sosial trygghet og tilgang til helse- og omsorgstjenester er nøkkelkomponenter. Indikatorer som 1.3.1 og 1.4.1 skiller ut eldre mennesker innenfor sosial trygghet og husholdningenes tilgang til grunnleggende tjenester.

Mål 2: Ingen sult

Eldre mennesker kan være sårbare for matusikkerhet, og det er derfor nødvendig å fokusere på å snu underernæringsmønstre. Indikatorer som 2.1.2 fokuserer på forekomsten av matusikkerhet og skiller ut eldre mennesker, mens 2.3.2 vurderer inntekten til småskala matprodusenter, inkludert eldre mennesker.

Mål 3: God helse og trivsel

Sunn aldring innebærer å fremme god helse i alle livsfaser. Indikatorer som 3.4.1 og 3.8.2 måler dødelighet og husholdningenes utgifter til helse, og skiller ut husholdninger med eldre mennesker.

Blant andre relevante mål, som mål 10 om mindre ulikhet, mål 11 om bærekraftige byer og lokalsamfunn, mål 16 om fred, rettferdighet og sterke institusjoner, og mål 17 om partnerskap for bærekraftsmålene, bidrar alle til en helhetlig tilnærming for å fremme forbindelser og bekjempe sosial isolasjon og ensomhet.

For å redusere sosial isolasjon og ensomhet blant eldre er det derfor nødvendig med en felles, helhetlig strategi. Et lovende rammeverk er å utvikle aldersvennlige miljøer og implementere inkluderende tiltak gjennom samfunnets innsats. Initiativer, slik som de Verdens helseorganisasjon har tatt i forbindelse med FNs tiår for sunn aldring. Vitner om et felles engasjement for å forbedre velferden og livskvaliteten for eldre over hele verden. Det er viktig å opprettholde drivkraften og ta i bruk metoder som fremmer sosiale bånd samtidig som de bekjemper de utbredte problemene med isolasjon og ensomhet.