75 måter FN utgjør en forskjell på: Promoterer stabilitet og orden på verdenshavene 30/75

0
709
FOTO: Unsplash/ Hiroko Yoshii

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Havene dekker nesten tre fjerdedeler av jordens overflate, utgjør ni tiendedeler av verdens vannressurser, og er hjem til over 97 % av alt liv på jorden. Kun 30 % av verdenshavene har så langt blitt utforsket.  Havene er en helt essensiell del av biosfæren og klimaet på jorden, og alt liv er avhengig av dem.

Hav er en viktig økonomisk ressurs, og millioner av mennesker over hele verden er avhengig av havene for sitt levebrød. Hvert år blir det fanget nesten 100 millioner tonn fisk til en verdi av omtrent 50 milliarder dollar, noe som gir arbeid til over 36 millioner mennesker. Omtrent 90 % av all internasjonal handelstransport og over 29 % av verdens totale oljeproduksjon foregår på havet. Kystaktiviteter og cruisebransjen er en helt essensiell inntektskilde for en rekke land, særlig små øystater. I økende grad anser også forskere havdypet som en kilde til fremtidige vitenskapelige funn og ressurser.

FN har ledet den internasjonale innsatsen for å utarbeide ett felles hav-lovverk. FNs havrettskonvensjon fra 1982 har blitt vedtatt av nesten alle land i verden. Denne relgulerer all virksomhet som foregår til sjøs, og fastsetter hvilke plikter og rettigheter både kyststater og stater uten kystlinje har. Konvensjonen fastsetter et felles regelverk for navigering, etablering av maritime soner, beskyttelse av det marine miljøet, vitenskapelig forskning, samt bevaring og bærekraftig bruk av maritimt liv. Traktaten fastlegger også hvordan rettstvister mellom land skal løses.

fn 75 norge