Fakta om konferansen LDC-IV

0
696

 

Hva er den fjerde LDC-konferansen (LDC-IV)?

I 2008 bestemte FNs generalforsamling å innkalle til den fjerde FN-konferansen om de minst utviklede landene (LDC-IV). Konferansen vil vurdere resultatet av Brussel-programmet som varte inntil 2010, og vil foreslå nye tiltak for å håndtere vedvarende samt nye utviklingsutfordringer som landene møter, inkludert effekten av klimaendringer og mat-, energi- og økonomiske kriser.

 

Når og hvor vil LDC-IV finne sted?

Konferansen vil holdes fra 9. til 13. mai 2011 i Istanbul, Tyrkia.

 

Hva ønsker man å oppnå med konferansen?

I henhold til Generalforsamlingens resolusjoner og et veiledningsnotat av FNs generalsekretær, er målet ved LDC-IV at man vil:

Vurdere implementeringen av Brussel-programmet som skulle foretas av LDC-gruppen og deres utviklingspartnere.

Dele kunnskap om hva man har lært, og identifisere hindre og begrensninger som man møter og hvilke handlinger som er nødvendige for å løse problemene.

Identifisere nye utfordringer og muligheter for LDC-landene og hvilke handlinger som trengs på nasjonalt og internasjonalt nivå for å svare effektivt på deres behov.

Bekrefte det globale engasjementet for å løse de spesielle behovene til de minst utviklede landene som er lagt frem op store FN-konferanser og toppmøter.

Mobilisere ekstra internasjonale støttetiltak og handling som kommer LDC-landene til nytte. Herunder også:

Formulere og vedta et fornyet partnerskap mellom de minst utviklede landene og deres utviklingspartnere.

 

Hvilke forberedelser gjøres i forkant av konferansen?

Forberedelsene for LDC-IV finner sted på nasjonale, regionale og internasjonale nivåer:

På nasjonalt nivå foretas individuelle evalueringer av hvordan Brussel-programmet har virket i de 49 LDC-landene, og det arbeides for at alle skal gi sine anbefalinger med hensyn til fremtidige tiltak i lys av sitt lands nasjonale prioriteringer.

Forberedelsene på regionalt nivå innebærer at LDC-land i to regioner – Afrika og Haiti, og Asia og Stillehavsøyene sammen med Yemen – vil dele erfaringer og diskutere felles utfordringer og muligheter. Landene vil finne regionale mekanismer, inkludert regionale institusjoner, og diskutere deres rolle.

Gjennom tematiske vurderinger på det globale nivået vil FN-byråer og andre internasjonale organisasjoner kunne bidra med sin ekspertkunnskap på sine respektive områder.

 

Hvilke hoveddeler består konferansen av?

Mellomstatlige samtaler som involverer regjeringene i LDC-land og deres utviklingspartnere.

Samtaler om lovgivning organisert av Inter-Parliamentary Union (IPU), der parlamentsmedlemmer fra LDC-landene og deres samarbeidsland vil delta.

Deltakelse fra internasjonale organisasjoner, FN-organer og andre, som vil arrangere aktiviteter med fokus på sine temaområder.

Deltakelse fra sivilsamfunnet, og aktiviteter som ledes av ikke-statlige organisasjoner, akademia, media og andre, i samarbeid med FN.

Deltakelse fra privat sektor, og aktiviteter organisert av aktører i denne sektoren i samarbeid med FN.

Det vil være interaksjon mellom de ulike samtalene og aktivitetene, og alle parter har muligheter til å delta i de ulike delene av konferansen.

 

Hvem kan delta under LDC-IV?

Konferansen og de forberedende prosessene vil være inklusive og oppfordre til åpen dialog mellom alle parter, inkludert regjeringer, sivilsamfunnet, privat sektor, forretningsvirksomhet, filantroposofiske organisasjoner, parlamentsgrupper, akademia og media.