Landsbykvinner – kanskje ikke halve himmelen, men minst halve jorda

0
681
rural

rural

15. oktober 2012 – Kvinner på landsbygda produserer en stor del av verdens fødevarer, sørger for miljøet og bidrar til å minske risikoen for naturkatastrofer i sine samfunn. Imidlertid møter de fortsatt problemer og diskriminering som hindrer dem i å nå sitt fulle potensial.

For alt for mange kvinner i rurale områder er det en del av hverdagen at de ikke eier den jorda de selv dyrker, at de nektes de finansielle tjenestene som ville kunne løftet dem ut av fattigdom og lever uten trygg tilgang til grunnleggende mat- og helsetjenester og fasiliteter som rent vann og sanitet.  Ulønnet arbeid utgjør en tung byrde og står i veien for mulighetene til å finne arbeid med anstendig lønn.

Gjennomsnittlig utgjør kvinnene 43 prosent av landsbygdas samlede arbeidskraft i utviklingsland. Forskningsresultat viser at hvis disse kvinnene hadde hatt samme tilgang til produksjonsressurser som menn, kunne de økt sine åkres avkastning med mellom 20 og 30 prosent, hvilket ville økt den totale avhøstningen i disse lendene med 2,5 til 4 prosent. Dette ville medført at antallet sultne i verden ville minsket mellom 12 og 17 prosent.

Den 15. oktober feirer FN den internasjonale dagen for landsbykvinner. Idéen om å gi kvinner fra rurale områder en egen dag ble fremmet under den fjerde verdenskonferansen om kvinner i Beijing, Kina, i 1995. Den 15. oktober, dagen før verdens matvaredag, ble foreslått for slik at belyse kvinnenes rolle i fødevareproduksjonen og rollen de spiller for å trygge matsikkerheten.

På den internasjonale dagen betonte FNs generalsekretær Ban Ki-moon viktigheten av å styrke landsbykvinners stilling, noe som er avgjørende for å få slutt på sult og fattigdom.

– Gjennom å nekte kvinner rettigheter og muligheter, nekter vi samtidig deres barn og samfunn muligheten til en bedre framtid. Dette er grunnen til at FN nylig har lansert et program for å styrke landsbykvinnenes stilling og selvbestemmelsesrett og øke matsikkerheten. Programmet, som er et samarbeid mellom de tre Roma-baserte fødevare- og jordbruksorganene (FAO, WFP og IFAD) samt UN Women, kommer til å arbeide for og med kvinner fra rurale områder for å kjempe mot de hindre de møter, og for å styrke kunnskapene de trenger som produsenter, ledere og entreprenører, sier Ban Ki-moon i sin melding i anledning dagen.

– Når mat- og fødevaresikkerhet styrkes, økes landsbykvinnenes muligheter til å finne betalt arbeid og sørge for sine barns utdanning og helse. Med lik tilgang til jord, kreditt og produksjonsressurser kan landsbykvinner øke sin produktivitet og selge sine varer. Som likeverdige samfunnsmedlemmer kan de gjøre sine stemmer hørt som beslutningstagere og fungere som drivkrefter for bærekraftig utvikling.